กรุณาพิมพ์ชื่อโดเมนเนมภาษาไทย ในช่อง Original (Unicode) ด้านบน เพื่อทำการเข้ารหัส Punycode ก่อน จึงจะตรวจสอบได้