สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Bangkok booked.net
+28°C
Follower Us
Share This Page
Page Views
 • Visitor Online
   
 •  16 
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 22:00 น. ขณะนี้เป็นเวลา: เปิดทำการ
  นอกเวลาทำการหรือวันหยุด กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Robot Support หรือ Email: support@siamecohost.com
 • การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer

  การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer

  Update
  23/10/2021 11:40 AM


  1.) สร้างแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อส่งอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ ตั้งชื่อไฟล์เป็น form2mail.html
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม</title>
  </head>
  <body>
  <center><br>
  <b>แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม<b></br></br>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="sendmail.php">
  <table width="415" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
  <tr>
  <td colspan="2"> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง</td>
  <td><input name="name" type="text"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>อีเมล์ผู้ส่ง</td>
  <td><input name="email" type="text"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>หัวข้อ</td>
  <td><input name="subject" type="text" id="subject"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top">ข้อความ</td>
  <td><textarea name="details" cols="30" rows="5" wrap="virtual" id="details"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2"><div align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Send Mail" /></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </center>
  </body>
  </html>
  

  ตัวอย่างการแสดงผลหน้า form2mail.html  2.) สร้าง script php เพื่อรับค่า input จาก formmail.html แล้วส่งข้อมูลไปให้ผู้รับตามที่กำหนด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น sendmail.php

  1. การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของโฮสต์ (ไม่แนะนำ เนื่องจากมีการลิมิต และ อีเมลล์มีโอกาสเข้าไปอยู่ Junk mail )

  
  <?
  require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.
  
  $fm = "you@yourdomain.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น ***
  $to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
  $custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
  
  $subj = $_POST['subject'];
  
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  $message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."\n";
  $message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."\n";
  $message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."\n";
  $message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."\n";
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  
  /* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน 
  	
  foreach ($_POST as $key => $value) {
   //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
  "; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."\n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ โฮสต์ */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->SMTPAuth = true; //$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // บรรทัดนี้ ให้ Uncomment ไว้ เพราะ Mail Server ของโฮสต์ ไม่รองรับ SSL. $mail->Host = "mail.yourdomain.com"; //ใส่ SMTP Mail Server ของท่าน $mail->Port = "25"; // หรือ "587" หมายเลข Port สำหรับส่งอีเมล์ $mail->Username = "yourname@yourdomain.com"; //ใส่ Email Username ของท่าน $mail->Password = "password"; //ใส่ Password ของอีเมล์ (รหัสผ่านของอีเมล์ที่ท่านตั้งไว้) /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>

  2. การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ Gmail / G-Suite (WorkSpace) - Update 23/10/2021

  โปรดทราบ email@gmail.com ส่งฟรีได้ 500 ฉบับ/วัน, G-Suite/WorkSpace email@yourdomain.com ส่งได้ 2,000 ฉบับ/วัน

  
  <?
  require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.
  
  $fm = "you@gmail.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ @gmail.com เท่านั้น ***
  $to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
  $custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
  
  $subj = $_POST['subject'];
  
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  $message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."\n";
  $message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."\n";
  $message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."\n";
  $message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."\n";
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  
  /* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน
  	
  foreach ($_POST as $key => $value) {
   //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
  "; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."\n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ Gmail */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication $mail->SMTPSecure = "tls"; // sets the prefix to the servier $mail->Host = "smtp.gmail.com"; // sets GMAIL as the SMTP server $mail->Port = 587; // set the SMTP port for the GMAIL server $mail->Username = "you@gmail.com"; // Gmail username หรือหากท่านใช้ G-suite / WorkSpace ให้ใช้อีเมล์ @you@yourdomain แทน $mail->Password = "your password"; // Gmail password /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>

  3.) เปลี่ยนอีเมล์ผู้รับ จาก contactus@yourdomain.com เป็น ที่อยู่อีเมล์ของท่าน จากนั้น Upload ทั้ง 2 ไฟล์ ขึ้นไปไว้บน Server

  4) ทดสอบการใช้งานโดยเปิดหน้า http://www.yourdomain.com/form2mail.html กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกปุ่ม "Send Mail"

  *** คำแนะนำเพิ่มเติม *** สำหรับผู้ใช้ SMTP ของ Gmail หากพบ Mailer Error: SMTP connect() failed. ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ - Update 23/10/2021 ***

  1. เปิดการอนุญาตให้ใช้ smtp google
  http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha

  2. ปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
  https://support.google.com/accounts/answer/1064203?hl=th

  3. เปิด อนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยเข้าถึงบัญชีของคุณ
  https://myaccount.google.com/lesssecureapps

  หากไม่พบ Error แสดงว่าแสดงว่า Script สามารถใช้งานได้ถูกต้องแล้ว

  ตัวอย่างการแสดงผลหน้า sendmail.php


  5) เข้าไปเช็ค inbox ของอีเมล์ผู้รับ ว่าได้รับอีเมล์หรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบใน Junk box หรือ ถังขยะด้วย

  คลิกเพื่อ Download PHPMailer (เฉพาะไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้งาน พร้อมตัวอย่าง Script) --> PHPMailer (Update: 14/3/2559)
  หรือ Save เก็บไว้ใน Google Drive ของคุณ   


  แตกไฟล์ออก แล้ว Upload ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder เดียวกันกับ Script ที่ใช้ส่งอีเมล์


  หมายเหตุ

  การส่งอีเมล์ผ่าน SMTP บน Host ของ Siamecohost.Com ตรงอีเมล์ผู้ส่ง (From/$fm) ต้องใช้อีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น เนื่องจาก Mail Server มีระบบป้องการ SPAM หากท่านใช้อีเมล์อื่นในการรับ เช่น xxx@hotmail.com, yyy@yahoo.com จะพบกับ Error แบบนี้

  PHP Warning: mail(): SMTP server response: 503 This mail server requires authentication when attempting to send to a non-local e-mail address. Please check your mail client settings or contact your administrator to verify that the domain or address is defined for this server. in C:\Inetpub\vhosts\yourdomainname.com\httpdocs\sendmail.php on line 7  ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่แต่ต้องแสดงแหล่งที่มา  Thai e-Commerce Association
  SME Registered
  TrustedSite
  Google Safe Browsing


  Site Map
  Main Menu

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับเรา
  คำนิยมจากลูกค้าที่ใช้บริการ
  ดูคำอธิบายบริการแต่ละประเภท
  สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ
  ตัวช่วยในการเลือกสินค้า/บริการ
  ขอใบเสนอราคา

  วิธีชำระค่าบริการ
  แจ้งยืนยันการโอนเงิน
  ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน
  ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  การรับประกันความพึงพอใจ
  หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
  FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย
   ติดต่อสอบถาม

  Siamecohost's Blog
  Product & Service

  Windows Hosting Starter
  Windows Hosting MaxValue Basic
  Windows Hosting MaxValue Plus
  Windows Cloud Hosting (Malaysia)

  Linux Hosting Starter
  Linux Hosting Max Value
  WordPress Cloud Hosting (SG)
  Linux Cloud Hosting (Malaysia)

  Business Email Economy
  Business Email Standard
  Business Email Premium
  Private IP Email Hosting
  Cloud Email Standard (US)
  Cloud Email Enterprise (US)
  SpamExperts Spam Filtering

  Windows VPS SAS (Thailand)
  Windows VPS SSD (Malaysia)
  Linux VPS SAS (Thailand)
  Linux VPS SSD (Malaysia)
  Cloud VPS SSD (Thailand)

  Dedicated Server (Thailand)
  Dedicated Server (Malaysia)

  Co-Location (Thailand)
  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จด/ต่ออายุ/โอนย้าย
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาอังกฤษ
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ดูวันที่โดเมนเนมหมดอายุ
  ตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการโดเมนเนม
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูลโดเมน Whois
  คำอธิบายสถานะโดเมน
  วงจรชีวิตโดเมนเนม
  ขั้นตอนการโอนย้ายโดเมน
  ขั้นตอนการโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน

  Misc. Service

  SSL Certificate (For Website)
  Digital Certificate (For Email)
  TrustedSite Certifications
  cWatch Website Security
  Sitelock Website Security
  CodeGuard Cloud Backup
  Radio Online (Streaming Server)
  TV Online (Streaming Server)
  SMEShop Package (e-Commerce)
  Website Builder Package
  Support Center

  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ
  คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น
  คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk
  คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin
  คู่มือการใช้งาน Private Cloud Hosting
   แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Misc & Free Service

  แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ
  ฟรี Widgets ตกแต่งหน้าเว็บ
  Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  SSL Certificate Tools
  ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
  Network Tools (เช็คระบบเน็ตเวิร์ค)
  Email Tools (ตรวจสอบปัญหาอีเมล์)
  ตรวจสอบสถานะของ Server
  ตาราง Backup ข้อมูลรายสัปดาห์
  ดาวน์โหลด ฟรี! SMEShop Script
  ฟรี บริการย่อลิงค์ให้สั้นลง
  ฟรี ระบบแบบฟอร์มออนไลน์
  ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านอีเมล์
  Dropbox ฟรีพื้นที่เก็บไฟล์บนคลาวด์
  บันทึก นัดหมาย การประชุม
  บริการ Payment Gateway

 • Affiliates Partner Program

  Follow Us เว็บไซต์ของฉันอยู่ Server ไหน Free Auto Backlink For SEO

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin