สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Today Date
 
Current Time
 
Bangkok booked.net
+28°C
Chat With Us
Follower Us
Share This Page
Page Views
 • Online
   
 •  19 
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 22.00 น. 0998091752, 0634460954, 024300585 ให้บริการตลอด 24/7 ผ่านทาง Robot Support และ Email
 • การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer

  การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer

  Update
  04/03/2019 10:50 AM


  1.) สร้างแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อส่งอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ ตั้งชื่อไฟล์เป็น form2mail.html
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม</title>
  </head>
  <body>
  <center><br>
  <b>แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม<b></br></br>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="sendmail.php">
  <table width="415" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
  <tr>
  <td colspan="2"> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง</td>
  <td><input name="name" type="text"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>อีเมล์ผู้ส่ง</td>
  <td><input name="email" type="text"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>หัวข้อ</td>
  <td><input name="subject" type="text" id="subject"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top">ข้อความ</td>
  <td><textarea name="details" cols="30" rows="5" wrap="virtual" id="details"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2"><div align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Send Mail" /></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </center>
  </body>
  </html>
  

  ตัวอย่างการแสดงผลหน้า form2mail.html  2.) สร้าง script php เพื่อรับค่า input จาก formmail.html แล้วส่งข้อมูลไปให้ผู้รับตามที่กำหนด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น sendmail.php

  การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของโฮสต์

  
  <?
  require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.
  
  $fm = "you@yourdomain.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น ***
  $to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
  $custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
  
  $subj = $_POST['subject'];
  
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  $message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."\n";
  $message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."\n";
  $message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."\n";
  $message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."\n";
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  
  /* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน 
  	
  foreach ($_POST as $key => $value) {
   //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
  "; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."\n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ โฮสต์ */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->SMTPAuth = true; //$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // บรรทัดนี้ ให้ Uncomment ไว้ เพราะ Mail Server ของโฮสต์ ไม่รองรับ SSL. $mail->Host = "mail.yourdomain.com"; //ใส่ SMTP Mail Server ของท่าน $mail->Port = "25"; // หมายเลข Port สำหรับส่งอีเมล์ $mail->Username = "yourname@yourdomain.com"; //ใส่ Email Username ของท่าน (ที่ Add ไว้แล้วใน Plesk Control Panel) $mail->Password = "password"; //ใส่ Password ของอีเมล์ (รหัสผ่านของอีเมล์ที่ท่านตั้งไว้) /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>

  การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ Gmail (ต้องมีอีเมล์ you@gmail.com) * ดูคำแนะนำเพิ่มเติมด้านล่าง - Update 04/03/2019

  
  <?
  require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.
  
  $fm = "you@gmail.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ @gmail.com เท่านั้น ***
  $to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
  $custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
  
  $subj = $_POST['subject'];
  
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  $message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."\n";
  $message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."\n";
  $message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."\n";
  $message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."\n";
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  
  /* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน
  	
  foreach ($_POST as $key => $value) {
   //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
  "; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."\n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ Gmail */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication $mail->SMTPSecure = "tls"; // sets the prefix to the servier $mail->Host = "smtp.gmail.com"; // sets GMAIL as the SMTP server $mail->Port = 587; // set the SMTP port for the GMAIL server $mail->Username = "you@gmail.com"; // Gmail Email username $mail->Password = "your-app-password"; // App Password not Gmail password /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>

  การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ MailJet (ต้องมี Account ของ MailJet)

  
  <?
  require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.
  
  $fm = "you@yourdomain.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้กับ MailJet เท่านั้น ***
  $to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
  $custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
  
  $subj = $_POST['subject'];
  
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  $message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."\n";
  $message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."\n";
  $message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."\n";
  $message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."\n";
  /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
  
  /* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน
  	
  foreach ($_POST as $key => $value) {
   //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
  "; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."\n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ MailJet */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $mail->SMTPAuth = true; //$mail->SMTPSecure = "tls"; // sets the prefix to the servier $mail->Host = "demo.mailjet.com"; //ใส่ SMTP Mail Server ที่ได้จาก MailJet $mail->Port = "587"; // 8025, 587 and 25 can also be used. Use Port 465 for SSL. $mail->Username = "13e3143a5f082e8032327a80a6eb663c753c5fad"; //ใส่ Username ที่ได้จาก MailJet $mail->Password = "4f5f78f3f7dc89e5a6cd4614c5958be3e9f38b4f"; //ใส่ Password ที่ได้จาก MailJet /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>


  3.) เปลี่ยนอีเมล์ผู้รับ จาก contactus@yourdomain.com เป็น ที่อยู่อีเมล์ของท่าน จากนั้น Upload ทั้ง 2 ไฟล์ ขึ้นไปไว้บน Server

  4) ทดสอบการใช้งานโดยเปิดหน้า http://www.yourdomain.com/form2mail.html กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกปุ่ม "Send Mail"

  *** คำแนะนำเพิ่มเติม *** สำหรับผู้ใช้ SMTP ของ Gmail หากพบ Mailer Error: SMTP connect() failed. ท่านจำเป็นต้อง สร้าง App password ก่อน โดยเข้าไปที่ https://myaccount.google.com/security#connectedapps <= ต้อง Login ด้วย Gmail account ของท่าน  2-Step Verification บางแห่งแนะนำให้ปิด บางแห่งแนะนำให้เปิด แต่จากการทดสอบ จะเปิดหรือปิด ก็สามารถส่งอีเมล์ผ่าน SMTP ของ Gmail ได้


  (Option) เปิด หรือ ปิดการใช้งาน โดยคลิกที่ปุ่ม TURN ON / TURN OFF ถ้าเลือก TURN ON ต้องเข้าไปเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วย (ไม่ขออธิบายรายละเอียด)  หลังกดปุ่ม Generate แล้วจะได้ App Password ให้นำไปกรอกใน Script (ใช้แทน Gmail Password) จากนั้นทดสอบ ตามข้อ 4 ใหม่อีกครั้ง


  // Gmail SMTP configuration
  $mail->isSMTP();
  $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
  $mail->SMTPAuth = true;
  $mail->Username = 'you@gmail.com';
  $mail->Password = '********'; // App password ไม่ใช่ Gmail Password

  $mail->SMTPSecure = 'tls';
  $mail->Port = 587;


  หากไม่พบ Error แสดงว่าแสดงว่า Script สามารถใช้งานได้ถูกต้องแล้ว

  ตัวอย่างการแสดงผลหน้า sendmail.php


  5) เข้าไปเช็ค inbox ของอีเมล์ผู้รับ ว่าได้รับอีเมล์หรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบใน Junk box หรือ ถังขยะด้วย

  คลิกเพื่อ Download PHPMailer (เฉพาะไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้งาน พร้อมตัวอย่าง Script) --> PHPMailer (Update: 14/3/2559)
  หรือ Save เก็บไว้ใน Google Drive ของคุณ   


  แตกไฟล์ออก แล้ว Upload ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder เดียวกันกับ Script ที่ใช้ส่งอีเมล์


  หมายเหตุ

  การส่งอีเมล์ผ่าน SMTP บน Host ของ Siamecohost.Com ตรงอีเมล์ผู้รับ ต้องใช้อีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น เนื่องจาก Mail Server มีระบบป้องการ SPAM หากท่านใช้อีเมล์อื่นในการรับ เช่น xxx@hotmail.com, yyy@yahoo.com จะพบกับ Error แบบนี้

  PHP Warning: mail(): SMTP server response: 503 This mail server requires authentication when attempting to send to a non-local e-mail address. Please check your mail client settings or contact your administrator to verify that the domain or address is defined for this server. in C:\Inetpub\vhosts\yourdomainname.com\httpdocs\sendmail.php on line 7

  ยกเว้น หากท่านส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ MailJet สามารถระบุอีเมล์ผู้รับปลายทางเป็นอีเมล์อะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการ  ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่แต่ต้องแสดงแหล่งที่มา  Thai e-Commerce Association
  SME Registered

  PositiveSSL
  Google Safe Browsing


  Site Map
  Main Menu

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับเรา
  คำนิยมจากลูกค้าที่ใช้บริการ
  ดูคำอธิบายบริการแต่ละประเภท
  สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ
  ตัวช่วยในการเลือกสินค้า/บริการ
  ขอใบเสนอราคา

  วิธีชำระค่าบริการ
  แจ้งยืนยันการโอนเงิน
  ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน
  ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  การรับประกันความพึงพอใจ
  หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
  FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อสอบถาม

  Siamecohost's Blog
  Product & Service

  Windows Hosting Starter
  Windows Hosting MaxValue Basic
  Windows Hosting MaxValue Plus
  Windows Cloud Hosting (Malaysia)

  Linux Hosting Starter
  Linux Hosting Max Value
  WordPress Cloud Hosting (SG)
  Linux Cloud Hosting (Malaysia)

  Business Email Standard
  Business Email Premium
  Private IP Email Hosting
  Cloud Email Standard (US)

  Windows VPS SAS (Thailand)
  Windows VPS SSD (Malaysia)
  Linux VPS SAS (Thailand)
  Linux VPS SSD (Malaysia)
  Cloud VPS SSD (Thailand)

  Dedicated Server (Thailand)
  Dedicated Server (Malaysia)

  Co-Location (Thailand)
  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จด/ต่ออายุ/โอนย้าย
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาอังกฤษ
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ดูวันที่โดเมนเนมหมดอายุ
  ตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการโดเมนเนม
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูลโดเมน Whois
  คำอธิบายสถานะโดเมน
  วงจรชีวิตโดเมนเนม
  ขั้นตอนการโอนย้ายโดเมน
  ขั้นตอนการโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน

  Misc. Service

  SSL Certificate (For Website)
  cWatch Website Security
  Sitelock Website Security
  CodeGuard Cloud Backup
  Radio Online (Streaming Server)
  TV Online (Streaming Server)
  SMEShop Package (e-Commerce)
  Website Builder Package
  Support Center

  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ
  คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น
  คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk
  คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin
  คู่มือการใช้งาน Private Cloud Hosting
  แจ้งปัญหาการใช้งาน (Submit Tickets)

  Misc & Free Service

  แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ
  ฟรี Widgets ตกแต่งหน้าเว็บ
  Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  SSL Certificate Tools
  ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
  Network Tools (เช็คระบบเน็ตเวิร์ค)
  Email Tools (ตรวจสอบปัญหาอีเมล์)
  ตรวจสอบสถานะของ Server
  ตาราง Backup ข้อมูลรายสัปดาห์
  ดาวน์โหลด ฟรี! SMEShop Script
  ฟรี บริการย่อลิงค์ให้สั้นลง
  ฟรี ระบบแบบฟอร์มออนไลน์

 • Affiliates Partner Program

  Follow Us เว็บไซต์ของฉันอยู่ Server ไหน Free Auto Backlink For SEO

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin
  cww trust seal