แก้ปัญหาการส่งอีเมล์ ด้วย SPF และ DKIM

Enhancing Email Security
Stop Sender Fraud with SPF, DKIM

ลดปัญหาอีเมล์ถูกตีกลับ, ลดปัญหาส่ง Spam ขาออก, ลดปัญหาการถูกปลอมแปลงที่อยู่อีเมล์ ด้วยการตั้งค่า SPF และ DKIM ใน DNS Records


การตั้งค่า SPF โดยปกติทางโฮสต์จะตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากใน DNS Records ของท่านไม่มี ให้เพิ่มเข้าไป โดยการ Add TXT Record รูปแบบมาตรฐานคือ yourdomain.com TXT v=spf1 mx -all


การตั้งค่า DKIM (โดยปกติ ผู้ให้บริการบางโฮสต์จะไม่ได้ตั้งค่านี้ไว้ให้ เพราะต้องมีการ Generate Key แยกให้แต่ละโดเมนเมน)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dkimcore.org/tools/

2. Generate a DKIM Core Key โดยกรอกชื่อโดเมนเนม ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Generate


3. คลิก Download tinydns format key จากนั้นให้ Copy DKIM Code เก็บไว้

ตัวอย่าง DKIM Code ที่ระบบ Generate ออกมา (Code ตัวอย่างไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเนื่องจากมีการแก้ไขรหัสแล้ว)

'1540072389.jakkrith._domainkey.jakkrith.com:v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC4VLx7gNvZm9hlTSLGrl
VmGEtAa3zLb9CuHCPk72m+7I4bxYTsuMXXUD103j1vhS8n3YwnO5HSxQI+rxCXRvWh7Bddgo5JhRjVAcY8DQW3s8hiAcpA9UY3CJKorPj8p
BwBrjPPlswS+t4/Rc71vJgcT8dwfEk0V4XMzXNOBG92QIDAQAB:3600::

ให้ลบเครื่องหมายฟันหู (') อักขระตัวแรกสุด และ :3600:: ทิ้งก่อนนำไปใช้

1540072389.jakkrith._domainkey.jakkrith.com:v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC4VLx7gNvZm9hlTSLGrlV
mGEtAa3zLb9CuHCPk72m+7I4bxYTsuMXXUD103j1vhS8n3YwnO5HSxQI+rxCXRvWh7Bddgo5JhRjVAcY8DQW3s8hiAcpA9UY3CJKorPj8p
BwBrjPPlswS+t4/Rc71vJgcT8dwfEk0V4XMzXNOBG92QIDAQAB

4. เข้าหน้า Website Control Panel คลิกเมนู DNS Settings / DNS Management จากนั้นคลิก Add Record เลือก Record type เป็น TXT

5. สำหรับ Plesk Control Panel ให้ coppy ข้อความ 1540072389.jakkrith._domainkey (ตัวเลขหน้าชื่อโดเมนเนมจะต่างกันออกไป) ไปใส่ในช่อง Domain name


6. สำหรับ DirectAdmin Control Panel ให้ coppy ข้อความ 1540072389.jakkrith._domainkey.jakkrith.com. (หลังชื่อโดเมนต้องใส่ . ด้วย) ไปใส่ในช่อง ที่ลูกศรสีแดงชี้


7. Coppy ข้อความ ตั้งแต่ v=DKIM1 ถึง ตัวอักษรตัวสุดท้าย ไปใส่ในช่อง TXT Record

ตัวอย่าง TXT Record

v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC4VLx7gNvZm9hlTSLGrl
VmGEtAa3zLb9CuHCPk72m+7I4bxYTsuMXXUD103j1vhS8n3YwnO5HSxQI+rxCXRvWh7Bddgo5JhRjVAcY8DQW3s8hiAcpA9UY3CJKorPj8p
BwBrjPPlswS+t4/Rc71vJgcT8dwfEk0V4XMzXNOBG92QIDAQAB

8. คลิกปุ่ม OK / Add