1. ตรวจสอบชื่อ DNS พร้อม หมายเลข IP

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบว่าโดเมนเนมของท่านชี้อยู่ที่ DNS และ หมายเลข IP อะไร
  • ทำการตรวจสอบ DNS พร้อม หมายเลข IP โดยคลิกที่แท็บ DNS เลือก NS Records Lookup แล้ว กรอกชื่อโดเมนเนม ในช่อง Domain name แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดง ชื่อ DNS พร้อม หมายเลข IP


Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: www.siamecohost.com

ถ้า โดเมนเนม หรือ DNS Server ทำงานปกติจะได้ผลดังนี้:
ถ้าโดเมนเนม หรือ DNS Server มีปัญหาจะได้ผลดังนี้:

2. ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Server (Ping)

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบว่า Server ที่เว็บไซต์ท่านโฮสต์อยู่มีสถานะ Up(ปกติ) หรือ Down (ล่ม)
  • ให้ทำการ Ping Test เพื่อเช็คอีกว่า Server สามารถเชื่อมต่อจากต่างประเทศ ได้หรือไม่? โดยคลิกที่แท็บ Network เลือก Perform Ping แล้ว กรอกชื่อโดเมนเนม หรือ หมายเลข IP ของ Server ที่เว็บไซต์ท่านโฮสต์อยู่ ในช่อง Hostname/IP แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลการ Ping Test


Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: yourdomain.com หรือ 203.146.xxx.xxx

ถ้า โดเมนเนม หรือ Server ทำงานปกติจะได้ผลดังนี้:5 Received = เชื่อมต่อ 5 ครั้ง สำเร็จทั้ง 5 ครั้ง, 0% = เปอร์เซ็นต์การสูญหายของแพ็คเก็จข้อมูล


ถ้า โดเมนเนม หรือ Server ปีมัญหาจะได้ผลดังนี้:0 Received = เชื่อมต่อไม่สำเร็จ, 100% = เปอร์เซ็นต์การสูญหายของแพ็คเก็จข้อมูล


แนะนำให้ทำการตรวจสอบโดยใช้ชื่อโดเมน 1 ครั้ง และ หมายเลข IP หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจาก โดเมนเนม หรือ Server
3. ตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ (HTTP)

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ของท่าน ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
  • ให้ทำการ HTTP Test เพื่อเช็คอีกว่า Server สามารถเชื่อมต่อจากต่างประเทศ ได้หรือไม่? โดยคลิกที่แท็บ HTTP เลือก Perform Website Test แล้ว กรอก ชื่อโดเมนเนม ในช่อง URL แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลการ HTTP Test


Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: yourdomain.com หรือ 203.146.xxx.xxx

ถ้า เว็บไซต์ของท่าน ทำงานปกติ จะได้ผลดังนี้:ถ้า เว็บไซต์ของท่าน มีปัญหา จะได้ผลดังนี้:แนะนำให้ทำการตรวจสอบโดยใช้ชื่อโดเมน 1 ครั้ง และ หมายเลข IP หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจาก โดเมนเนม หรือ Server
สรุป:
  • หากผลการตรวจสอบ DNS, Ping Test และ HTTP Test พบว่า ปกติ แต่เว็บไซต์ของท่าน ไม่สามารถเข้าได้ ปัญหาอาจเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ เช่น DNS Server ของ ISP มีปัญหา เป็นต้น

  • หากผลการตรวจสอบ DNS, Ping Test และ HTTP Test พบว่า มีปัญหา และเว็บไซต์ของท่าน ไม่สามารถเข้าได้ ปัญหาอาจเกิดจาก Server สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Support Center