อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (รายวัน)

ครอบคลุมอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นอัตราซื้อขายทันที และเป็นอัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายวันจากข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารพาณิชย์

แหล่งที่มาของข้อมูล :
  1. ธนาคารพาณิชย์ไทย
  2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
  3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Exchange Rate - USD / THB


ที่มา: API ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand