Email Us - ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์
Support Center

 • ฝ่าย
 • เรื่องที่ต้องการติดต่อ
 • อีเมล์ (24/7)
  ติดต่อสอบถามทั่วไป บริการก่อนการขาย ขอใบเสนอราคา สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการ Info
  ฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งปัญหาการใช้งาน เว็บโฮสติ้ง โดเมนเนม อีเมล์ ฯลฯ Support
  ฝ่ายประสานงาน IDC แจ้งปัญหาการใช้งาน VPS, Dedicated Server, Co-Location, Reboot Server Info
  ฝ่ายการเงิน แจ้งยืนยันการโอนเงิน, ขอรับใบเสร็จ, ขอรายละเอียดเพื่อออกหนังสือรับรองฯ หัก ณ ที่จ่าย Billing