วิธีการแก้ไขปัญหา การ รับ-ส่งอีเมล์


Q: ใช้ Web Mail ในการ รับ-ส่ง อีเมล์ สังเกตพบว่าระยะ 1-2 วันที่ผ่านมาไม่มีอีเมล์ใหม่เข้ามาใน Inbox เลย เกิดอะไรขึ้น และ จะแก้ไขอย่างไร?
Q: ใช้ Web Mail ในการ รับ-ส่งอีเมล์ เช่นกัน ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรแต่ 1-2 วันนี้ ส่งอีเมล์ออกได้ แต่ไม่สามารถรับอีเมล์เข้าได้เลย จะทำอย่างไร?
Q: เพื่อน/ลูกค้า ส่งอีเมล์มาให้ ทำไมไม่ได้รับเลย แต่ส่งอีเมล์ออกไปหา เพื่อน/ลูกค้า ได้ตามปกติ จะแก้ไขอย่างไร?

A: ทั้ง 3 คำถามข้างต้นมีพื้นฐานของปัญหาแบบเดียวกันคือ ส่งอีเมล์ออกได้ แต่ไม่สามารถรับอีเมล์ เนื่องจากพื้นที่ Inbox เต็ม แนวทางการแก้ปัญหา มีดังนี้
  1. เข้าไปที่ http://cp.siamecohost.com จากนั้นทำการ Login ตามปกติ (กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ กรุณาติดต่อกับ Admin ของท่าน)
  2. หลังจาก Login แล้วให้คลิกที่เมนู Mail จะพบรายชื่อ Email User และ ขนาดพื้นที่ Disk ที่ใช้เก็บอีเมล์
  3. คลิกที่ Email User ที่มีปัญหารับอีเมล์ไม่ได้ ตรวจดูที่ช่อง Mailbox ว่ามีการกำหนด Quota ไว้หรือไม่ (หากไม่มีการกำหนด ค่าปริยายจะเป็นการ Unlimited)
  4. ถ้ามีการกำหนด Quota ไว้ สามารถเลือกวิธีจัดการปัญหาได้ 2 วิธีคือ
    1. ทำการเพิ่ม Quota โดยกรอกจำนวนพื้นที่เพิ่ม ในช่อง Another size
    2. เข้าไปที่ http://webmail.yourdomain.com จากนั้นทำการ Login โดยใช้ Email Account ที่มีปัญหา จากนั้นทำการลบอีเมล์ทิ้ง (หลายท่านชอบเก็บอีเมล์ที่ส่งออกแล้วไว้ใน Folder Sent ทำให้เสียพื้นที่ไปมาก แนะนำให้ลบทิ้งบ้าง โดยเลือกเก็บเฉพาะอีเมล์สำคัญๆ เท่านั้น)
  5. เมื่อทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้แล้วในข้อ 4.1 และ 4.2 ท่านก็จะสามารถรับอีเมล์เข้าได้ตามปกติ

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error Cannot Connect Mail Server

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error Cannot Connect Mail Server ตัวอย่างเช่น:
ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก 2 กรณี คือ กรณีแรกท่านอาจตั้งค่า SMTP (Outgoing Mail Server) ไม่ถูกต้อง และ กรณีที่สองคือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็๋ตของท่าน (ISP) ได้ทำการ Block SMTP Port เอาไว้ แนะนำให้ตรวจสอบการตั้งค่า SMTP ใน Outlook ก่อน หากพบว่าตั้งค่าถูกต้อง ให้โทรสอบถามกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error 451

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error 451 ตัวอย่างเช่น:


ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก ท่านพยายามส่งอีเมล์ออกเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น (อนุญาตให้ส่งอีเมล์ขาออก รวมกันทุก User ภายใต้ @yourdomain.com ได้ไม่เกิน 50 ฉบับ/1 ช.ม.) เข้าข่ายการส่ง SPAM แนะนำให้รอสักครู่ - 1 ช.ม. แล้วจึงค่อยส่งออกอีกครั้ง

ปัญหาการส่งอีเมล์ออก แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้งว่า exceed quota

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error exceed quota ตัวอย่างเช่น:สาเหตุ: มีการส่งอีเมล์ออกเป็นจำนวนมาก/ผิดปกติ (ส่งเกินลิมิตที่ทางโฮสต์กำหนด เช่น ส่งเกิน 50 อีเมล์/ชั่วโมง เป็นต้น) โดยปกติหากโดเมนของท่านมีการพยายามส่งอีเมล์ออกเกินจำนวนที่ทางโฮสต์กำหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ท่านทราบทางอีเมล์ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

วิธีแก้ไข: เบื้องต้นแนะนำให้ชะลอการส่งอีเมล์ ออกไป 1 ช.ม. และ ลบอีเมล์ที่ค้างอยู่ใน Folder รอส่ง

หมายเหตุ: หากได้รับอีเมล์แจ้งเตือน แนะนำให้รีบติดต่อกับทางโฮสต์ เพื่อขอคำแนะนำแก้ไข ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะจะทำให้ IP มีสถานะเป็น Poor Reputation หรือ Poor Score Sender ซึ่งจะส่งผลทำให้ท่าน และ ผู้ใช้งานอื่น ๆ ในโฮสต์ ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับปลายทาง บางแห่ง ที่มีการตรวจสอบ Reputation/Sender Score ได้

ในกรณีที่ท่านได้รับอีเมล์แจ้งเตือน แล้วเพิกเฉยไม่สนใจ หากทางทีมงานตรวจสอบพบว่า User ท่านใดพยายามส่งอีเมล์เกินกำหนด จะถูกระงับการใช้งานทันที

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้ง 500 DNS Error

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error ได้รับอีเมล์ตีกลับ พร้อมแจ้ง 500 DNS Error ตัวอย่างเช่น:


สาเหตุ:
1. ตั้งค่า MX Record ไม่ถูกต้อง หรือ
2. ค่า MX Record ยัง Update ไม่สมบูรณ์ (Mail Server บางแห่งรับ-ส่งอีเมล์ได้ บางแห่งรับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้ ไม่ใช่ รับ-ส่ง ไม่ได้ทั้งหมด)

วิธีแก้ไข:
1. ตรวจสอบการตั้งค่า MX Record หรือ แจ้งให้ผู้บริการของท่านช่วยตรวจสอบ หรือ
2. กรณีที่มีการแก้ไข MX Record ของโดเมนเนม กรุณารอ 24 ช.ม. แล้วลองรับ-ส่งอีเมล์ดูใหม่อีกครั้ง

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้ง Error 503

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error ได้รับอีเมล์ตีกลับ พร้อมแจ้ง Error 503 ตัวอย่างเช่น:


ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก ท่านอาจตั้งค่า SMTP (Outgoing Mail Server) ไม่ถูกต้อง ไม่ได้กรอก Username (youremail@yourdomain.com) และ Password ในขั้นตอนการตั้งค่า SMTP แก้ไขโดย กลับเข้าไปตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

ปัญหาการส่งอีเมล์ออก แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้งว่า Error 550-5.7.1

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error Error 550-5.7.1 This message does not have authentication ตัวอย่างเช่น:สาเหตุ:
1. ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก ท่านมีอีเมล์ที่ยังไม่ได้อ่าน ค้างอยู่บน Mail Server หรือ
2. DNS Records ของโฮสต์ที่ใช้งาน ไม่มีการตั้งค่า SPF / DKIM หรือตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข:
1. ให้คลิกที่ปุ่ม Send/Receive ในโปรแกรม Outlook เพื่อทำการดาวน์โหลดอีเมล์ จาก Mail Server ลงมาเก็บไว้ในเครื่องของท่านก่อน จากนั้นจึงจะสามารถ Send อีเมล์ออกไปได้
2. ดูที่หัวข้อ "แก้ปัญหาการส่งอีเมล์ ด้วย SPF และ DKIM" จากเมนูด้านบน

ปัญหาการส่งอีเมล์ออก แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้งว่า Error 553

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error 553


Message Delivery Failure - xxxx
553 SMTP Relaying Denied....

สาเหตุ: อาจเกิดจากการตั้งค่า Username และ/หรือ Password ไม่ถูกต้อง อีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการตั้งค่าของผู้ให้บริการ Email Hosting ว่าต้องการดึงอีเมล์จาก Mail Server ก่อนแล้วจะค่อยส่งอีเมล์ขาออก

วิธีแก้ไข:
1. ตรวจสอบการตั้งค่าโปรแกรม Outlook หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการรับ-ส่งอีเมล์ ว่ากรอก Username/Password ถูกต้องหรือไม่
2. กดปุ่ม Receive ในโปรแกรม Outlook ก่อนแล้วค่อยลองส่งอีเมล์ออกใหม่อีกครั้ง

ปัญหาการส่งอีเมล์ออก แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้งว่า Error 554

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error 554 ตัวอย่างเช่น:


Message Delivery Failure - xxxx
554 Your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputaion....

ตรวจสอบแล้ว แต่ Domain/IP ไม่ติด Blocklist/Blacklist สาเหตุเกิดจากอะไร ?

สาเหตุ: อาจเกิดจาก Mail Server มีการส่งอีเมล์ออกเป็นจำนวนมาก/ผิดปกติ และ อีเมล์ที่ส่งออกไปเป็นอีเมล์ไม่มีคุณภาพ, ถูกปลอมแปลงที่อยู่อีเมล์, รายชื่อผู้รับปลายทางเป็นอีเมล์ได้มาจากการซื้อขาย หรือ รวบรวมมาโดยที่เจ้าของไม่ได้เป็นผู้สมัครสมาชิกตอบรับข่าวสาร เหล่านี้ เข้าข่าย Spam Email แต่ยังไม่ถึงขั้นติด Blacklist

วิธีแก้ไข: รีบแจ้งให้ผู้บริการอีเมล์โฮสติ้ง ของท่าน ทราบโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบแก้ไข (ปัญหานี้ท่านไม่สามารถแก้ไขได้เอง)

แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ไปที่ Hotmail, Yahoo, Gmail แล้วผู้รับปลายทางไม่ได้รับ

"ปัญหาของเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งปัญหาให้คุณทราบว่า เพราะเหตุใดจึงโดนตีกลับ เช่น ไม่มีชื่อผู้รับปลายทาง, เมล์บ๊อกของผู้รับปลายทางเต็ม, อีเมล์ของคุณถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist), หมายเลข IP ของ mail server ที่ส่งอีเมล์ออกไปถูก blacklist หรือไม่ก็ ไม่สามารถติดต่อ mail server ปลายทางได้ในขณะนั้น รวมถึงปัญหาจาก ระบบ network อื่นๆ แต่ที่สำคัญ ถ้าหาก mail server ปลายทางมีการ ติดตั้งระบบ anti spam mail ด้วย ทางเดียวที่ผู้รับปลายทางจะได้รับอีเมล์ของคุณก็คือ จะต้องให้ผู้รับปลายทาง add อีเมล์ของคุณไว้ใน whitelist หรือ address book ก่อนเท่านั้น... การที่จะต้องบอกให้ปลายทางเพิ่มอีเมล์ฝั่งเราเข้า address book ของเขาคงทำได้ยาก?...แต่ถ้าคุณมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ คุณก็จำเป็นต้องบอกให้เขา add อีเมล์คุณไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา ในการรับส่งอีเมล์ ในครั้งต่อไปครับ"

ดูวิธีแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ไปที่ Hotmail, Yahoo, Gmail แล้วผู้รับปลายทางไม่ได้รับ คลิกตรงนี้