เช็คโดเมนเนมว่าง

คำแนะนำในการตั้งชื่อโดเมนเนม

   - ห้ามใส่ "www." หน้าชื่อโดเมนเนม. "www." หมายถึงชื่อโฮสไม่ใช่ชื่อโดเมนเนม
   - ไม่ต้องใส่ .com หรือ . อื่น ๆ ในชื่อโดเมน เช่น jakkrith.com ให้กรอกเพียง jakkrith เท่านั้น
   - ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z ตัวเลข 0-9 และ "-" เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ และห้ามเว้นวรรค
   - ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป - สามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และควรยาวไม่เกิน 63 ตัว
   - ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย "-" เช่น thaiweb- หรือ -thaiweb
   - ชื่อโดเมนเนมไม่ควรใช้เครื่องหมาย "-" 2 ตัวติดกัน เช่น thai--web
Please wait...
Ajax Domain Checker Script by http://www.99points.info/